Plaça de Sant Agustí, 11  964 455 931

Campanya “El mercat et dona vida”: bases legals

BASES LEGALS

Campanya Mercat de Vinaròs

OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.

Amb la finalitat de realitzar accions de dinamització comercial en el municipi de Vinaròs, la Cambra de Comerç de Castelló, amb domicili social en Avinguda Germans Bou, 79, 12003 Castelló, posa a disposició del Mercat de Vinaròs, una campanya de fidelització basada en rasques amb 1.634 premis.

DURACIÓ DE LA PROMOCIÓ.

La campanya començarà el dia 18 d’octubre de 2023, i finalitzarà a l’entrega de tots el rasques.

PREMI.

Els/les guanyadors/guanyadores dels premis, obtindran el premi que continga el rasca.
Se sortejaran un total de 1.634 premis, entre els 6.000 rasques que es repartiran en la campanya. Hi ha 51 premis diferents a repartir. Consulta el llistat en l’arxiu annexe. Els premis corresponents a aliments es donaran en la festa de tancament de campanya el dia 11 de novembre al Mercat de Vinaròs.

PARTICIPANTS I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.

Podrà participar en la promoció tota persona física resident a Espanya major de 18 anys que compre al Mercat en el període de campanya.

Per a participar en el sorteig, els usuaris han de:

  1. Fer una compra per import mínim de 10 euros a peixateries i carnisseries, 5 euros a fruterías, diversos i bar i 2 euros per a panaderia y floristeria.
  2. Rebrà un rasca com recolzament a la seua fidelitat
  3. En el cas de ser premiat, rebrà el mateix dia en el Mercat el premi, sempre que no siga un aliment.

Qualsevol persona que obtinga un premi relacionat amb aliments, deurà presentar-se al Mercat a les 10.30 del matí, on li faran l’entrega del premi.
Els premis no seran enviats per correu a cap guanyador.
La participació en la campanya és de caràcter gratuït.
Queda reservat el dret de verificar per qualsevol procediment que l’organització estime apropiat que els participants compleixen amb tots els requisits d’aquestes bases.
La Cambra de Comerç de Castelló es reserva el dret a excloure de la promoció a aquells participants que manifesten, mitjançant la seua actuació, una conducta abusiva, fraudulenta o contrària a la bona fe.
En tot moment, els participants tindran un comportament adequat, correcte i de respecte als valors de la institució pública, abstenint-se de realitzar qualsevol conducta que poguera desacreditar-la. En cas contrari, la Cambra de Comerç de Castelló, es reserva el dret d’excloure d’aquesta promoció als participants que incomplisquen el que es disposa en aquest apartat, i de reclamar la corresponent indemnització de danys i perjudicis, en el seu cas.

GUANYADORS.

Els/les guanyadors/es de la campanya podran gaudir del seu premi al moment de la compra, sempre que siguen productes de marxandatge. Hauran de preguntar els seus venedors. Quan el premi estiga relacionat amb productes de proximitat, serà entregat a l’acte d’entrega de premis del dia 11 de novembre.
Els/les guanyadors/es que no puguen recollir el seu premi el dia 11, disposaran fins al 30 de novembre, a comptar des del dia de l’entrega de premis per a recollir en el mercat el seu premi.
En cas que el/la guanyador/a no puga presenciar-se, la persona que ho faça en el seu lloc deurà portar una còpia del DNI del guanyador/a.
En el cas que en el termini indicat el/la guanyadora no recollira el premi, es renunciarà automàticament a aquest.

LLIURAMENT DEL PREMI.

Els premis de marxandatge s’entregaran en mà en el moment de la compra.
Els premis relacionats amb productes de proximitat s’entregaran el dia 11 de novembre
(a l’acte d’entrega de premis) en el Mercat de Vinaròs a les 10.30 hores, per la regidora de Comerç.
Els premis amb descomptes en compres tindran un validesa de 30 dies naturals per a gastar-los en compres.
Els premis en cap cas seran canviables per un altre premi ni pel seu valor en metàl·lic.

CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants autoritzen de manera gratuïta i irrevocable a la Cambra de Comerç de Castelló i Mercat de Vinaròs perquè puga reproduir el seu nom, cognoms i la seua fotografia d’en les xarxes socials Facebook o Instagram, així com per a publicar aquestes dades dels/de les guanyadors/guanyadores de la campanya, sense que
aquesta utilització conferisca a favor seu dret de remuneració o cap benefici i sense que existisca un termini limitat per a la seua utilització.
L’anterior consentiment es presta sense perjudici del seu dret a la seua revocació, conforme a llei, mitjançant escrit dirigit a la Cambra de Comerç de Castelló situat en Avinguda Germans Bou, 79, 12003 Castelló i fora de perill en tal cas del dret a la indemnització que poguera generar-se a favor la Cambra de Comerç de Castelló, pels danys i perjudicis que li causara tal revocació.
En cas que algun tercer reclamara drets d’imatge, drets d’autor, o qualssevol altres drets, la Cambra de Comerç de Castelló, queda exonerat de tota responsabilitat.

CONDUCTA.

Ens reservem el dret de rebutjar qualsevol participació que incloga o suggerisca:

PROTECCIÓ DE DADES.

El responsable del tractament de les dades personals és la Cambra de Comerç de
Castelló, amb domicili social Avinguda Germans Bou, 79, 12003 Castelló.
La legitimació per al tractament de dades és el consentiment atorgat pel premiat amb la participació en la campanya i, per tant, amb l’acceptació de les presents bases. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. No s’executarà cap cessió de dades a tercers.
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició de les dades en els casos i amb l’abast que estableix el RGPD UE 2016/679. Així mateix, també tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Per a exercir aquests drets podran dirigir-se a la Cambra de Comerç de Castelló per algun dels següents canals: correu electrònic o telèfon.

ANUL·LACIÓ, SUSPENSIÓ O MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.

La Cambra de Comerç de Castelló es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la promoció o canviar alguna de les seues condicions, quan per causes alienes a la seua voluntat no poguera complir amb el seu normal desenvolupament, segons el que s’estableix en les bases, sense que per això els participants tinguen dret a rebre cap compensació.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA PROMOCIÓ.

El simple fet de participar en la promoció implica l’acceptació pura i simple d’aquestes bases, que poden ser consultades en la pàgina web del Mercat de Vinaròs.
Facebook i Instagram no patrocinen, avalen ni administren de cap manera la promoció, ni estan associats a ella.
La Cambra de Comerç de Castelló, es reserva el dret de retirar o modificar qualsevol participació en el cas de circumstàncies imprevistes fora del seu control raonable.
A Castelló, a 18 d’octubre de 2022.

Categories: Notícies

Comentaris